Erikoistuminen vs. laaja-alaisuus Microsoftin ekosysteemissä

Ajankohtaista Kirjoittanut:
Modernien pilvipalveluiden parissa työskentelevältä asiantuntijalta edellytetään jatkuvaa oppimista, jotta pysyy alati kiihtyvän teknologiakehityksen tahdissa. Pitäisikö konsultin pyrkiä jatkuvasti syvemmälle, vai ymmärtää vähän kaikesta?
Igniten messualueella riittää ruuhkaa.

Modernien pilvipalveluiden parissa työskentelevältä asiantuntijalta ja konsultilta edellytetään jatkuvaa oppimista, jotta pysyy alati kiihtyvän teknologiakehityksen tahdissa. Tällä viikolla käynnissä olevassa Microsoft Ignite -tapahtumassa tekniset päätöksentekijät ja konsultit ympäri maailmaa kokoontuvat opiskelemaan viimeisimpiä teknologioita, jota tarjoillaan viikon mittaisen konferenssin aikana yli 2000 (!) luennon edestä. Tarjonnan valtava määrä pakottaa asiantuntijat vaikeiden valintojen eteen: erikoistuako syvemmälle vaiko pyrkiäkö ymmärtämään vähän kaikesta?

Pilvi kiihdyttää muutosta

Ennen IT-projektin puitteissa rakennettiin stabiili on-premises-ympäristö, joka saattoi pysyä lähes muuttumattomana vuosien ajan. Nykyään yhä useamman IT-ratkaisun taustalla on alati päivittyvä pilvialusta, joka korottuu ja kehittyy tiheällä frekvenssillä. Sekä valmistohjelmistoina (SaaS) että alustoina (PaaS) tarjottavat Microsoft-pilvipalvelut vieläpä päivittyvät pakotetusti Microsoftin määrääminä ajankohtina. Tämän johdosta modernin pilvikumppanin tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti ja proaktiivisesti varmistaa asiakaskohtaisten ratkaisujen toimintavarmuus ja toisaalta uusista ominaisuuksista saatavien hyötyjen toteutuminen. Nopean kehitys- ja päivitystahdin johdosta teknistä syväosaamista pitää jatkuvista päivittää. Yksittäinen asiantuntija ei voi jatkuvasti ja syvällisesti pysyä kaikesta kartalla, joten on tärkeää myös valita ne osa-alueet, joihin haluaa erikoistua ja keskittyä.

Toinen alati vahvistuva trendi nykypäivän pilvi-maailmassa on komponenttien ja teknologioiden välisten riippuvuuksien ja rajapintojen jatkuva lisääntyminen. Kun ”vanhoina hyvinä päivinä” eri sovellukset ja palvelut pyörivät täysin erillisissä ympäristöissä ja korkeintaan yksittäiset integraatiot liittivät tietovirtoja yhteen, niin tänä päivänä pilvessä pyörivät ratkaisut nivoutuvat yhä moninaisimmin tavoin toisiinsa. Erinomaisena esimerkkinä tästä on Microsoftin no-code-kehitysalusta Power Platform, jonka keskeisimpiä osa-alueita on yhtenäisen tietomallin ja datakerroksen tarjoava Common Data Service (CDS) . CDS on tosiallisesti yhtä kuin viimeisin evoluutio ”Dynamics xRM” -nimellä kulkevasta varsin laajasta rakenteellisen liiketoimintatiedon hallinnan kehikosta. Toisin sanoen, jotta voi tänä päivänä sanoa olevansa Power Platform -guru, pitäisi samanaikaisesti olla guru Dynamicsissa, käyttöliittymäkehityksessä, BI-raporttien rakentamisessa, no-code-integraation rakentelussa ja….

Eli samalla, kun erikoistuneen osaamisen ylläpito vaatii yhä enemmän työtä niin asiakastarpeisiin vastaavien ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen vaatii yhä laaja-alaisempaa tuntemusta yli koko laajan pilvi-pinon. Miten selvitä tästä?

Case twoday

twodaylla emme usko vastauksen otsikon kysymykseen olevan joko tai, vaan sekä että. Yksilötasolla tarvitaan kovaa asiantuntemusta ja syväosaamista, jota pitää jatkuvasti päivittää. Toisaalta tiiminä meidän tulee pystyä asiakastarvelähtöisesti ratkaisemaan liiketoimintaongelmia hyödyntämällä laaja-alaisesti koko Microsoft-pilven tarjoamaa. Käytännössä tämä tarkoittaa organisaatiossamme mm:

  • twodayn perusarvoja on yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja tiimiytyminen. Vain yhteistyössä ja yhdistämällä osaamisemme, pystymme tuottamaan tarvittavan lisäarvon.
  • Organisaatiomme ”perusyksiköt” eli itseohjautuvat tiimit, joiden puitteissa päivittäinen työ tehdään, on rakennettu asiakassuhteiden, ei teknologioiden ympärille. Näin ollen tiimeissämme on laaja-alaisia kompetensseja pilven eri osa-alueilta. Kun kädessä on muutakin kuin vasara, kaikki asiakastarpeet eivät näyttäydy nauloina.
  • Yksilötasolla kova syväosaaminen, sen ylläpito ja kehittäminen ovat kuitenkin kriittisiä tarpeita. Olemme perustaneet keskeisimpien osaamisalueiden ympärille aktiiviset virtuaaliset kompetenssiyhteisöt, jotka jakavat osaamista, parhaita käytäntöjä ja tietoa asiantuntemuksen syventämiseksi ja laajentamiseksi. Kompetenssivirtuaalitiimin tehtävä on tukea yksilöä kehittymisessä. Vastaavasti jokainen työntekijä käy säännöllisiä Coaching-keskusteluja, joiden lähtökohta on henkilökohtainen kehittyminen.
  • Urapolukseen jokainen organisaatiossamme voi valita joko asiantuntija- tai konsultti-polun. Asiantuntijat etenevät ensisijaisesti asiantuntemustaa syventäen ja valikoidusti laajentaen. Konsulttirooleissa tavoitteena on ylläpitää laaja-alaista teknologia-osaamista (kaikkien Microsoft-pilvien yli) ilman tarvetta sukeltaa syvälle, ja konsultin osaamisen syventäminen tapahtuukin monesti esim. projektinhallinnan, palvelumuotoilun ja yleisempien asiakastyöhön liittyvien taitojen dimensioissa. Tarvitsemme sekä generalisteja että spesialisteja.
  • Laaja-alaisuus ja diversiteetti myös muiden kuin teknologioiden osalta on twodaylla tärkeää ja organisaatiomme ehdoton vahvuus. Palvelemme hyvin erilaisilla toimialoilla toimivia organisaatioita ja olemme tietoisesti välttäneet kapea-alaista erikoistumista tietyille toimialoille. Vaikka tämän voi nähdä joissain tilanteissa myös heikkoutena, koemme sen ensisijaisesti olevan vahvuus: tietyllä toimialueella toteutetut ratkaisut voidaan analogisen ajattelun keinoin siirtää uuteen kontekstiin tuoden kaivattua ”boksin ulkopuolella” -ajattelua. Laaja-alaisuus ja diversiteetti mahdollistavat innovaation.

Tarvitaan sekä spesialisteja että generalisteja.

Lisäksi tarvitaan paljon yhteistyötä, jotta eri osaamiset saadaan muutettua arvoa tuottaviksi ratkaisuiksi. Ja jotta pysymme relevantteina myös tulevaisuudessa, tulee oppimisen olla keskeinen osa työpäiväämme.